Kobe Bryant 30K

Kobe Bryant 30K

Congratulations to Kobe Bryant on scoring 30,000 career points. (12/5/12)

VIDEO ARCHIVES